Enviament gratuït a partir de 50€ de compra i regal sorpresa amb compres de 60€

Política de privacitat

1) Drets de propietat industrial i intel·lectual

El contingut íntegre de la pàgina web de Bàsquet Manresa és propietat de l'empresa, i només a ella corresponen els drets d'explotació de la mateixa, de conformitat amb la legislació vigent. L’empresa és així mateix titular de la marca Bàsquet Manresa així com de la pàgina web www.basquetmanresa.com. Bàsquet Manresa, però, reconeix la propietat industrial i intel·lectual i els drets d'explotació a aquells tercers els productes apareguin a la pàgina web de Bàsquet Manresa. L'aparició a la web de Bàsquet Manresa d'aquests articles no suposa l'existència de responsabilitat de l'empresa sobre ells, més que la derivada de la mera comercialització.

2) Accessibilitat i utilització de la pàgina web Bàsquet Manresa

L'accés i l'ús de la pàgina web Bàsquet Manresa seran exclusiva responsabilitat de qui els realitzi. La mateixa responsabilitat tindrà l'usuari respecte de l'ús dels continguts de la pàgina web Bàsquet Manresa. Bàsquet Manresa no autoritza el duplicat total o parcial de la pàgina web, ni de cap dels seus continguts, excepte autorització expressa de la signatura.

3) Contingut de la pàgina web

El contingut d'aquesta pàgina web ha estat confeccionat tant amb informació procedent de l'empresa com de companyies externes. Per aquesta raó, Bàsquet Manresa aconsella la comprovació de la informació facilitada corresponent a fonts externes, i respon només en aquells casos de continguts procedents de la pròpia companyia i degudament identificats mitjançant el seu Copyright.

4) Servei

Bàsquet Manresa podrà suspendre de forma temporal, i unilateralment, l'accés a la pàgina web. Igualment podrà modificar les condicions relatives a l'accessibilitat, així com els continguts de la pàgina web.

5) Responsabilitat legal

Bàsquet Manresa en cap cas es farà responsable dels danys causats a usuaris o tercers com a conseqüència de la inadequada utilització de la pàgina web, o d'algun dels seus continguts.

6) Llei de protecció de dades (LOPD)

En compliment del que estableix la LOPD, l'informem que les seves dades seran tractades en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent l'enviament de comunicacions en el marc de l'esmentada relació. Així mateix, les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei. En compliment de la LOPD pot exercir els seus drets ARCO davant Bàsquet Manresa, amb adreça al Carretera Sant Joan a Manresa, Pavelló Nou Congost s / n. 08241 Manresa, adjuntant fotocòpia del seu DNI. El contingut d'aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecta al deure de secret i va dirigida únicament al seu destinatari. En el cas que vostè no fos el destinatari, li demanem que ens ho indiqui i no comuniqui el seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.

7) Condicions Bàsquet Manresa

La utilització de la pàgina web de Bàsquet Manresa suposa la tàcita acceptació de les presents condicions d'ús. Qualsevol reclamació o suggeriment sobre el servei prestat per Bàsquet Manresa hauran de ser enviades a:

[email protected]